ما در موسسه علم پژوهان جوان نصف جهان به همکاری شما جوانان فعال ایرانی نیاز داریم.
این همکاری قطعا اتفاقات خوبی را برای دانش آموزان و دانشجویان این کشور رقم می زند
و باعث رشد و پیشرفت فرزندان ایران عزیز می شود و استعدادهای آن ها را کشف می کند.
اگر در زمینه های تدریس، عکاسی، تولید محتوا و فضای مجازی توانمند هستید، اطلاعات خود را وارد کنید.

ثبت نام اعضا

ثبت نام اعضا

ما در موسسه علم پژوهان جوان نصف جهان به همکاری شما جوانان فعال ایرانی نیاز داریم.
این همکاری قطعا اتفاقات خوبی را برای دانش آموزان و دانشجویان این کشور رقم می زند
و باعث رشد و پیشرفت فرزندان ایران عزیز می شود و استعدادهای آن ها را کشف می کند.
اگر در زمینه های تدریس، عکاسی، تولید محتوا و فضای مجازی توانمند هستید، اطلاعات خود را وارد کنید.