افتتاح مرکز تخصصی علوم موسسه علم پژوهان جوان نصف جهان

پویش کرونا را شکست می دهیم

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی، دبستان علم و ادب ۱، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی، دبستان علم و ادب، ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی، دبستان تابش، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی، دبستان حدیث مهر، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، دبستان حدیث مهر، ۵ بهمن ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان چهارم، پنجم و ششم ابتدایی، دبستان حضرت خدیجه، ۳۰ دی ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان اول، دوم و سوم ابتدایی، دبستان حضرت خدیجه، ۲۳ دی ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، دبستان اعتباری، ۱۸ دی ۱۳۹۸

اردوی نیم روزه علوم زیستی ویژه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی، دبستان اعتباری، ۱۶ دی ۱۳۹۸