آشنایی با موسسه علم پژوهان جوان نصف جهان

علم پژوهان جوان نصف جهان، اولین موسسه مردم نهاد دانش آموزی و دانشجویی علوم و فناوری های زیستی و مهارت آموزی در ایران می باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده است.
هدف این موسسه علمی پژوهشی؛ رشد، تعالی و پویندگی فرزندان شماست. ما به همراه شما والدین در تلاشیم با استفاده از روش های صحیح، اصولی و کاربردی، سریع‌تر و بهتر بتوانیم موضوعات را به دانش آموزان این کشور و فرزندان شما بیاموزیم.
یادگیری براساس پژوهش همیشه ماندگار است. ما قصد داریم تفکر و پژوهش را سرلوحه افکار فرزندان شما قرار دهیم تا ذهن خود را به فعالیت وادارند و فقط مطالب درسی را حفظ نکنند و ذهنشان را به چالش بکشند.
موسسه علم پژوهان در تلاش است با توجه به سبک های مختلف یادگیری، به دانش آموزان آموزش بدهد. یکی از رسالت های این موسسه، آموزش های عملی و دیداری است که دانش آموز مطالبی را که در کتاب درسی و مدرسه حفظ کرده است، با چشم ببیند و به طور واقعی و عملی درک کند تا این حفظیات برای همیشه در ذهن او ماندگار شود؛ چون یادگیری براساس مستندات، همیشه در ذهن باقی می ماند.
دپارتمان فعالیت های داوطلبانه موسسه علم پژوهان برای برقراری عدالت آموزشی، فعالیت هایی نظیر تهیه بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار، برگزاری اردوهای علمی در مناطق کمتر توسعه یافته و فعالیت هایی از این دست انجام می دهد تا رسالت خود را در این زمینه به انجام برساند.

آشنایی با موسسه علم پژوهان جوان نصف جهان

علم پژوهان جوان نصف جهان، اولین موسسه مردم نهاد دانش آموزی و دانشجویی علوم و فناوری های زیستی و مهارت آموزی در ایران می باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده است.
هدف این موسسه علمی پژوهشی؛ رشد، تعالی و پویندگی فرزندان شماست. ما به همراه شما والدین در تلاشیم با استفاده از روش های صحیح، اصولی و کاربردی، سریع‌تر و بهتر بتوانیم موضوعات را به دانش آموزان این کشور و فرزندان شما بیاموزیم.
یادگیری براساس پژوهش همیشه ماندگار است. ما قصد داریم تفکر و پژوهش را سرلوحه افکار فرزندان شما قرار دهیم تا ذهن خود را به فعالیت وادارند و فقط مطالب درسی را حفظ نکنند و ذهنشان را به چالش بکشند.
موسسه علم پژوهان در تلاش است با توجه به سبک های مختلف یادگیری، به دانش آموزان آموزش بدهد. یکی از رسالت های این موسسه، آموزش های عملی و دیداری است که دانش آموز مطالبی را که در کتاب درسی و مدرسه حفظ کرده است، با چشم ببیند و به طور واقعی و عملی درک کند تا این حفظیات برای همیشه در ذهن او ماندگار شود؛ چون یادگیری براساس مستندات، همیشه در ذهن باقی می ماند.
دپارتمان فعالیت های داوطلبانه موسسه علم پژوهان برای برقراری عدالت آموزشی، فعالیت هایی نظیر تهیه بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار، برگزاری اردوهای علمی در مناطق کمتر توسعه یافته و فعالیت هایی از این دست انجام می دهد تا رسالت خود را در این زمینه به انجام برساند.

فعالیت های علم پژوهان

تعداد مدرسان

۷۰

مدارس شرکت کننده

۴۳۰

دانش آموزان شرکت کننده

۱۲۰۰

مقاطع پوشش داده شده

۱۲

اعضای علم پژوهان

منصوره صادقی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

کیوان البرزیان

کارشناس ارشد بیوشیمی

صدف مقدس زاده

کارشناس ارشد سلولی مولکولی

مریم گیاهچین

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

سمیه رضایی

کارشناس میکروبیولوژی